Estatutos

CAPÍTULOS


1°- CONSTITUCIÓN, DOMICILIO E RÉXIME

2°- FINS DA ASOCIACIÓN

3°- DOS SOCIOS

4°- ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

5°- DAS ASEMBLEAS XERAIS

6°- DA XUNTA DIRECTIVA

7°- PATRIMONIO


CAPÍTULO I

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO E RÉXIME


 • Artigo 1° - CONSTITUCIÓN

  En réxime de autonomía administrativa, e con arranxo á Lei 19/77 de 1° de Abril demais disposicións vixentes, constitúese a Asociación de Xoiería, Reloxería e Platería da Provincia de Pontevedra.

  Unha vez practicada a inscrición na Oficina de Depósito de Estatutos de Asociacións Profesionais, gozará de personalidade xurídica e da capacidade de obrar necesaria, pan o cumprimento dos seus fins.


 • Artigo 2° - ENDEREZO

  O enderezo da Asociación fíxase na cidade de Vigo, rúa García Barbón, n° 104, 1 Andar e poderá modificarse mediante acordo da Xunta Directiva, dando conta diso á Asemblea Xeral.


 • Artigo 3° - ÁMBITO TERRITORIAL

  A Asociación é de ámbito provincial.


 • Artigo 4° - DURACIÓN

  A Asociación constitúese por tempo indefinido. Disolverase por disposición da Lei ou Autoridade competente, e polas causas previstas nestes Estatutos.

subir


CAPÍTULO II

FINS DA ASOCIACIÓN


 • Articulo 5°- FINS DA ASOCIACIÓN

  • 1°.- A defensa dos intereses peculiares na orde profesional, económico, tecnolóxico e comercial dos seus membros.

  • 2°.- Coordinar dentro do marco legal en cada caso vixente, as políticas e accións comerciais, defensa e xestión dos intereses comúns dos seus asociados.

  • 3° .- Informar e asesorar aos seus asociados de cantas disposicións, acontecementos e demais cuestións que poidan ser de interese para os mesmos.

  • 4°.- Exercitar ante os Tribunais ou calquera Organismo Público, as accións que procedan en defensa dos intereses dos asociados.

  • 5°.- Velar polo prestixio da profesión, defender a dignidade social, impedindo a competencia desleal entre os seus afiliados, así como fronte ao intrusismo de particulares, que non estean legalmente autorizados para a práctica da actividade profesional.

  • 6°.- Dirixir cuestións expostas entre asociados, fomentando o espírito de irmandade e salvagarda da honra profesional, intensificando a súa formación profesional e técnica, contribuíndo á mellor defensa dos intereses que se representan.


 • Artigo 6° - ACTIVIDADES

 • Para o cumprimento dos fins antes indicados, poderá a Asociación desenvolver as seguintes actividades.


  • 1°.- Actuar como interlocutor válido e eficaz nas súas relacións coa Administración Pública, principalmente para:

   a) Colaborar nos estudos relativos ao Sector.

   b) Tratar en cantos asuntos fiscais, crediticios, comerciais, tecnolóxicos e outros que afecten aos seus membros, representándoos e defendéndoos.


  • 2°.- Prestar asesoramento e dar orientación aos asociados en todo o referente ao desenvolvemento do seu labor.

  • 3°.- Formular ou exercitar, en cada caso, as pretensións ou accións que procedan con arranxo ás leis.

  • 4°.- Elevar aos poderes públicos a exposición de cantos problemas expóñanse dentro das materias que lle afectan.

  • 5°.- Realizar operacións de comercio exterior, cando así o considere oportuno lc Asemblea Xeral, de acordo coa legalidade en cada momento vixente.

  • 6°.- Informar e asesorar aos seus membros sobre cuestións de interese para a actividade que desenvolve, podendo chegar, ata, a organizar cursos, conferencias, exhibicione e demostracións, editar publicacións, e a efectuar calquera outra actividade, técnica comercial, común aos membros da Asociación.

  • 7°.- Organizar actividades de carácter asistencial e de finalidade cultural formativa, o beneficio dos Socios.

  • 8°.- Previa autorización da Asemblea Xeral, e dentro dos límites que sexan fixado por ela, a Asociación poderá levar a cabo sen ánimo de lucro, operacións comerciais financeiras ou de investimento, sempre que as mesmas refíranse aos fins previstos no presentes Estatutos.

subir


CAPÍTULO III

DOS SOCIOS


 • Artigo 7° - REQUISITOS PARA ADQUIRIR A CONDICIÓN DE SOCIO

  Poderán pertencer á Asociación as persoas naturais ou xurídicas observando as disposicións legais vixentes en cada momento, que se dediquen á actividade de Xoiería, Reloxería e Platería, e solicíteno á Xunta Directiva da Asociación.


  • 1°.- Para adquirir nestes casos a ccondición de socio, precisarase o acordo favorable por maioría dos membros Directivos.

  • 2°.- Poderán tamén pertencer á Asociación, con carácter honorífico, persoas ou Entidades que desenvolvan devandita actividade, ou que sen habela desenvolvido, colaboren eficazmente ao cumprimento dos fins da Asociación. Para adquirir nestes casos a condición de Socio Honorífico, precisarase o acordo favorable da Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva.
   Ningún Socio poderá alegar descoñecemento dos Estatutos da Asociación, considerándose decatado polo mero feito da súa admisión. No entanto, sempre haberá a disposición dos Socios, información ou exemplares dos mesmos a efectos do seu coñecemento.

 • Artigo 8° - PERDA DA CONDICIÓN DE SOCIO

  • 1° .- Deixarase de pertencer á Asociación polas seguintes causas:

   a) Renuncia voluntaria, previo o cumprimento das obrigacións ata a data da baixa, para o que bastará con que o comunique á Xunta Directiva por medio de carta certificada asinada e selada.


   b) A baixa no exercicio profesional da actividade, sen prexuízo do disposto no apartado 2° do articulo anterior.


   c) A inhabilitación ou suspensión, declarada en sentenza firme, pola xurisdición penal.


   d) Por acordo da Xunta Directiva, ao non cumprir o asociado coas normas contidas nestes Estatutos, ou nos Regulamentos que poidan ditarse para o seu desenvolvemento. Por non estar ao corrente do pago das cotas ou derramas, mediando previamente unha advertencia da Xunta Directiva.

  • 2° .- En suposto de causar baixa un Socio, por falta de pagamento de cotas, derramas ou outras causas, e solicitase a readmisión deberá decidir a Xunta Directiva. En caso de ser readmitido o Socio, estará obrigado a pagar as cargas que tiver pendentes.

  • 3° .- A perda da condición de Socio por calquera dos motivos expostos, levará consigo a de todos os dereitos sen excepción algunha, e sen que o excluído poida esixir a devolución total ou parcial das cotas ou derramas satisfeitas

  • 4° .- Contra o acordo da Xunta Directiva, dando de baixa a un Socio, este poderá recorrer por escrito, dirixido á Asemblea Xeral, no prazo dun mes a partir da data de notificación, a cal decidirá na primeira reunión que se celebre, previa audiencia do interesado ou representante legal. Contra a resolución que dite a Asemblea Xeral, non caberá recurso algún.

 • Artigo 9° - DEREITOS DOS ASOCIADOS

  • 1°. - Os Asociados gozarán dos seguintes dereitos:

   a) Asistir con voz e voto ás Asembleas Xerais, ser electores e elegibles para cargos dos órganos directivos, sen condición de antigüidade (Excepcionalmente para cargo de Presidente deberá levar un mínimo de tres anos como asociado).


   b) Expresar libremente as súas opinións en cantos asuntos propóñanse na Orde do Día.


   c) Beneficiarse de cantos acordos e xestións realícense colectivamente, e utilizar os servizos técnicos de protección e asesoramento de carácter profesional, fiscal, económico e social, que se establezan na Asociación.


   d) Solicitar e obter da Asociación axuda en cantos problemas teñan relación ou sexan consecuencia, da súa condición de socios dentro das posibilidades da Asociación.


   e) Censurar o labor ou xestión da xunta Directiva.


   f) Ser oído en caso de proposta de sanción, formulando os seus recursos e peticións de acordo coas normas regulamentarias estatutarias ante os membros da Xunta Directiva, quen por maioría teñen capacidade de resolución. De non aceptar o seu fallo, a exposición farase ante a Asemblea Xeral, si o socio así o solicitase, conforme ao arti¬cu 8°, apartado 4° destes Estatutos.


  • 2° .- Quedarán en suspenso os dereitos dun asociado, por peche temporal da súa empresa. Para recuperar o uso dos dereitos, deberá porse ao corrente no pago, conforme o articulo 8°, apartado 2° destes Estatutos.

 • Artigo 10° - OBRIGACIÓNS DOS SOCIOS

  • 1°.- Serán obrigacións dos Socios:

   a) Cumprir os preceptos regulamentarios, así como os acordos que adopten as Asembleas Xerais, ou a Xunta Directiva, colaborar nas actividades que realice a Asociación, e comunicar a dita Xunta calquera deficiencia ou anormalidad que se observe, co bo fin de que se emende.

   b) Pagar as cotas e derramas, que, con carácter ordinario ou extraordinario, establézanse pola Asemblea Xeral. Cando as cotas ou derramas teñan por obxecto, financiar a creación dun servizo de posible uso común, os asociados poderán manifestar o seu desexo de non participar nel, e aínda que non poderán facer uso do correspondente servizo, quedarán exentos da obrigación de contribuír ao seu financiamento. Os servizos que así se cren, rexeranse por un Regulamento independente, constituído e administrado pola Xunta Directiva.

   c) Manterse dentro da disciplina da Asociación, someténdose á inspección dos órganos directivos, en canto poida afectar ao cumprimento da mesma.

   d) Non realizar en nome, ou co nome da Asociación, publicidade ou acto algún, salvo con autorización da Xunta Directiva facultándole para iso. En todo caso, cursará por escrito tal solicitude, expondo con claridade a súa proposta.

subir


CAPÍTULO IV

ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN


 • Artigo 11° - DA ASOCIACIÓN

  A Asociación estará rexida polos seguintes órganos:

  a) A Asemblea Xeral.

  b) A Xunta Directiva.

  c) O Presidente.


 • Artigo 12° - DA ASEMBLEA XERAL

  • 1° .- O órgano supremo da Asociación será a Asemblea Xeral, constituída por todos os socios, e que debidamente convocada decidirá por maioría simple os asuntos da súa competencia. As votacións poderán facerse a man alzada, ou secreta mediante papeleta, nos casos que a complexidade do tema aconselláseo. En caso de empate repetirase a votación na mesma sesión, se persistise o empate, decidirá o Presidente co voto de calidade. Os acordos serán obrigatorios para todos os Asociados, presentes e ausentes coa excepción a que se refire o apartado b), do Articulo 10.

  • 2° .- Non se admitirá que ningún Socio sexa representado por persoa allea á Asociación. Unicamente será válida a representación coa autorización por escrito a calquera Socio para cada Asemblea.

  • 3° .- As reunións da Asemblea Xeral poderán ser Ordinarias ou Extraordinarias, e serán convocadas polo Presidente mediante escrito a cada Asociado, con oito días de antelación como mínimo á súa reunión en primeira convocatoria.

   No entanto o exposto no apartado anterior, se por extrema Urxencia requiríseo, poderá o Presidente convocar Asemblea Xeral Extraordinaria, cun tempo mínimo de 48 horas.

  • 4° .- A Asemblea Xeral quedará constituída de pleno dereito, se asisten a metade máis un dos compoñentes. En caso contrario, realizarase en segunda convocatoria, calquera que sexa o número de asistentes.

  • 5° .- A Asemblea Xeral será presidida polo Presidente da Xunta Directiva, e na súa falta polo Vicepresidente. Actuarán de Secretario e Tesoureiro os que o sexan nos seus labores correspondentes, e na súa falta outros Directivos designados polo Presidente para determinado cargo ou función.
subir


CAPÍTULO V

DAS ASEMBLEAS XERAIS


 • Artigo 13° - ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

  • 1° .- A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente, polo menos, unha vez ao ano, previa convocatoria e Orde do Día, para coñecer e aprobar contas, orzamentos, así como a memoria.

  • 2° .- Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

   a) Aprobación do Acta da sesión anterior.

   b) Aprobación. da memoria anual que comprenderá o referente a:

   • Xestión da Xunta Directiva. Movemento de Asociados.
   • Acontecementos de maior relevo.   c) Exame e aprobación do balance do exercicio anterior.

   d) Exame e aprobación do orzamento para o exercicio seguinte.

   e) A aprobación dos cargos Directivos, que por catro anos rexerán os destinos da Asociación.


 • Artigo 14° - ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

  • 1° .- O Presidente poderá convocar a Asemblea Xeral Extraordinaria, cando o estime conveniente aos intereses da Asociación, ou cando o pida a cuarta parte dos asociados. Neste caso, engadiranse na Orde do Día os asuntos que foron obxecto de petición.

  • 2° .- Son competencia da Asemblea Xeral Extraordinaria:

   a) Coñecer e decidir todos aqueles asuntos, que pola súa importancia sométanse á súa consideración pola Xunta Directiva, ou por algún Asociado.

   b) A determinación das cotas ou derramas que haxan de satisfacer os Asociados, para o sostemento dos servizos propios da Asociación.

   c) A modificación dos Estatutos.


  • 3° .- Para a modificación dos Estatutos, ou para a disolución da Asociación,será necesario que concorran á Asemblea dous terzos dos Asociados. De non asistir o "quórum " necesario que se fixa nestes Estatutos, convocarase nova Asemblea Xeral Extraordinaria nun máximo de 15 dias. Nesta nova convocatoria, e se non houbese o "quórum" esixido, determinarase conforme ao establecido no articulo 12°, apartado 4°.

  • 4° .- Para a presentación dunha moción de censura, ao labor ou xestión da Ju n t a Directiva, na solicitude, ademais da firma e selo do 25% do número de Asociados, proporase o nome do Presidente e dos membros da Xunta Directiva. En caso de prosperar a moción, serán nomeados como talles no prazo de dez días para todos os efectos.

   A moción de censura para que prospere, será aprobada pola metade máis un dos votos válidamente emitidos na Asemblea.

subir


CAPITULO VI

DA XUNTA DIRECTIVA

 • Artigo 15° - FORMA DE FUNCIONAMENTO

  Á Xunta Directiva correspóndelle executar os acordos da Asemblea Xeral, e terá as máis amplas facultades para cantos asuntos refíranse á Asociación, quedando unicamente fose de competencia aquelas materias que por disposición expresa das leis, ou dos presentes Estatutos, sexan propios da Asemblea Xeral Ordinaria ou Extraordinaria.

  En consecuencia, a Directiva representará á Asociación ante a Administración Pública, e no exercicio de todos os dereitos e accións, tanto en vía xudicial, come administrativas ou en calquera outra esfera.

  Poderá abrir e cancelar contas correntes e cadernos de aforro, e en xeral celebrar calquera acto do que nazan obrigacións validas.


 • Artigo 16° - COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA

  A Xunta Directiva, ratificada pola Asemblea Xeral, estará composta por un número de membros non inferior a nove, en todo caso impar. Todos os membros da Xunta Directiva incluído o Presidente, ostentarán e desempeñarán o seu cargo durante catro anos. Poderán ser reelixidos para un novo mandato e poderán volver ser reelixidos. Os acordos adoptados, levarán a un Libro de Actas asinado polo Presidente e Secretario ou persoas que lle substitúan, en cada unha das súas reunións.


 • Artigo 17° - COMPETENCIA DA XUNTA DIRECTIVA

  Será competencia da Xunta Directiva, decidir sobre a admisión ou expulsión dos Socios, suspender temporalmente a admisión dos mesmos, subir o tipo de cotas incrementado co valor do I.P.C. anual, salvo que a Asemblea Xeral estableza outra cousa á Xunta Directiva. Nomeará, se o estima oportuno, un Director-Xerente. Contratará ao persoal técnico e asesor que se xulgue necesario, para a mellor execución dos fins da Asociación. En xeral, asumirá calquera outras funcións que por disposicións non contempladas nestes Estatutos, non estean expresamente atribuídas á Asemblea Xeral.


 • Artigo 18° - ELECCIÓNS

  Previamente á finalización do seu mandato a Xunta Directiva ou por dimisión da mesma, convocará eleccións con arranxo ás seguintes normas:


  a) Solicitarase a cada un dos Asociados, ben por carta ou Asemblea Xeral a presentación de candidaturas con Presidente constituído e o seu equipo Directivo. Estas candida¬turas enviaranse ou presentarán nas oficinas da Asociación nun prazo de 15 dias.


  b) Campaña electoral 8 días desde o fin de presentación de candidaturas.


  c) Sistema de votación: Enviarase a cada Asociado, a ou as candidaturas presentadas, o cal deberá asignar na papeleta enviada para tal efecto, o seu voto a unha das candidaturas, ou en branco se así o estima oportuno.

  Introduciraa no seu sobre correspondente e este dentro doutro sobre do seu establecemento, ou en branco selado co seu nome comercial. O escrutinio realizarase nun prazo non superior a dez días, coincidente coa Asemblea Xeral Ordinaria. Contabilizaranse os votos emitidos por sóbrelos exteriores e introducirase dentro da Urna, o sobre segredo para o seu reconto. Resultará elixida como Xunta Directiva a candidatura máis votada.


 • Articulo 19° - DO PRESIDENTE

  O Presidente terá a representación da Asociación fronte a terceiros, obrigándoa coa súa firma.
  As súas funcións na orde interna serán, entre outras que puidese corresponderlle, en virtude destes Estatutos, convocar e presidir as reunións da Xunta Directiva e Asembleas Xerais, dirixir os debates, dando por terminada a deliberación, cando considere que está suficientemente debatido un asunto, e decidir os empates nas votacións.

  Designará os cargos e competencias dos membros directivos, e cubrirá as vacantes que poidan producirse no seo da Directiva, cos Socios candidatos subseguintes.

  Velará polo cumprimento dos Estatutos e coidará da execución dos acordos, resolverá as cuestións urxentes que poidan presentarse, e en xeral tomará cantas iniciativas poidan redundar en beneficio da Asociación.


 • Artigo 20° - DO VICEPRESIDENTE

  O Vicepresidente exercerá as Funcións que lle encomende o Presidente, e substituirá a este sempre que sexa necesario,por ausencia, enfermidade, cesamento, etc. Presidirá as reunións especificas dos grupos e comisións que se designen.


 • Artigo 21° - DO SECRETARIO

  O Secretario levará os Libros de Actas, dando fe dos acordos adoptados co visto e prace do Presidente, cursará os escritos que manen da Asociación, estenderá a Orde do Día para a Xunta Directiva e Asembleas Xerais. De conformidade co Presidente, coidará do arquivo, da documentación e redactará anualmente a Memoria da Asociación.


 • Artigo 22° - DO TESOUREIRO

  O Tesoureiro expedirá os recibos de cotas e derramas dos Socios, levará as contas de Caixa, cos xustificantes de cobros e pagos. Entre as súas funcións, terá a obrigación de levar un libro de Altas e Baixas dos Asociados, formulará ante a Asemblea Xeral
  Ordinaria, o balance xeral, cos estados de contas complementarias.


 • Artigo 23° - DO CONTADOR

  O Contador terá ao seu cargo a dirección da contabilidade da Asociación, colaborará co Tesoureiro na administración da mesma, realizará os orzamentos anuais de ingresos e gastos, afín de que sexan estudados pola Xunta Directiva, para a súa presentación á Asemblea Xeral.


 • Artigo 24° - DOS VOGAIS

  Aos vogais, correspóndelles, realizar os labores que a Xunta Directiva acorde, así como substituír nos cargos por ausencia, cesamento ou enfermidade, aos demais Directivos.

subir


CAPÍTULO VII

PATRIMONIO


 • Articulo 25° - ACHEGAS

  O patrimonio que, como consecuencia das súas actividades e das achegas dos seus Asociados, así como polos bens e dereitos de calquera clase que reciba de particulares, Entidades e Organismos, poida formar a Asociación, pertencerá exclusivamente a esta, como persoa xurídica independente dos seus Socios.


 • Artigo 26 - RECURSOS FINANCEIROS


  a) A taxa de inscrición a pagar no acto da admisión como Socio, cuxo importe poderá fixar a Xunta Directiva.

  b) Derrámalas que sexan acordadas, con carácter ordinario ou extraordinario por lJunta Directiva, aprobadas pola Asemblea.

  c) As subvencións que poidan serlle concedidas.

  d) Os ingresos procedentes que se realicen de acordo cos Estatutos.


 • Artigo 27 - DISPOSICIÓN DE FONDOS

  A disposición de fondos, requirirá a firma do Presidente, do Vicepresidente ou do Tesoureiro da Asociación.


 • Artigo 28 - APLICACIÓN DO PATRIMONIO SOCIAL EN CASO DE DISOLUCIÓN.

  A Asociación só poderá disolverse, por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada expresamente para este fin. O acordo de disolución deberá ser tomado por maioría de votos.

  En caso de disolución, designarase unha comisión liquidadora, que procederá ao alleamento dos bens sociais na forma que se aprobe, para co seu produto, extinguir as cargas que pesen sobre a Asociación, destinando o sobrante se o houbese, a unha Institución Benéfico Social que sinalará a Asemblea.


 • Artigo 29 - DISOLUCIÓN

  A Asemblea Xeral Extraordinaria non poderá acordar a disolución da Asociación, mentres un mínimo dun 25% dos Socios, estea disposto a continuar a vida da mesma.


 • Artigo 30 - INTERPRETACIÓN DE ESTATUTOS

  A Xunta Directiva queda facultada, para interpretar os Estatutos presentes, así como para resolver calquera cuestión que non estea prevista neles, dando conta na primeira Asemblea Xeral que se celebre, do problema e a súa resolución, a fin de ser sometido á súa aprobación.

subir


Na Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrou o pasado 22 de Abril de 1996, foi aprobada a modificación dos vixentes Estatutos da Asociación de Xoiería, Reloxería e Platería da Provincia de Pontevedra, sendo membros da Xunta Directiva:


Presidente:
Roberto González Pazos

Vicepresidente:
José Esquerdo Soto

Secretario:
Gerardo José Alonso Iglésias

Tesoureiro:
Salvador Pérez Álvarez

Contador:
Antonio Perfecto Penín Fernández

Vocais:
Joaquín Roberto Adrio González

José Fraga Piñeiro

Fulgencio Pagán Fernández

Santiago Pérez Campos

Manuel Rodríguez Rodríguez

Fernando Ruibal AlfayaE para que así conste, e en cumprimento do establecido no artigo 3° da Lei 19/77, de 1 de Abril, pola que se regula o dereito de asociación sindical e empre¬sarial, adxunto acompáñanse por triplicado e para o seu depósito, nas oficinas do IMAC, os Estatutos Modificados da Asociación de Xoiería, Reloxería e Platería da Provincia de Pontevedra, aprobados na mencionada Asemblea Xeral Extraordinaria, e aos efectos de adquisición de personalidade xurídica e plena capa¬cidad na referida Lei.

Vigo 13 de Setembro de 1996

subir

Iniciar sesión

Asociación de Joyería, Relojería y Platería de Pontevedra
Rúa Príncipe, 22 - 4º Andar
36202 VIGO. Pontevedra

Tel. 986 226 272
Páxina cofinanciada pola